Beyazid-i Bestami Hazretleri Ve Rahipler Kıssası - Sosyal Bilimler

Beyazid-i Bestami Hazretleri Ve Rahipler Kıssası

Beyazid-i Bestami Hazretleri Ve Rahipler Kıssası

Beyazid-i Bistami Hazretleri kırk beş kez haccetmiş ve her gün bir hatme okumuş mübarek kişilerin safında yer alan kadri yüce bir zattır Bir gün Arafat tepesinde oturuyorduNefsi ona şöyle fısıldadı: "Beyazid! Senin benzerin var mıdır? Kırk beş defa haccettin ve binlerce defa hatmetme bahtiyarlığına eriştin" Bu ses onu üzdü, nefsin hala onu kendine doğru sürüklemek istediğini ve enaniyete doğru ittiğini anladı Derhal toparlandı ve orada bulunan mahşeri kalabalığa dedi ki: "Kim benim kırk beş defa yapmış olduğum haccı bir ekmeğe satın alır?" Bir adam: "ben alırım" dedi ve ekmeği uzattı Beyazid-i Bistami Hazretleri aldığı ekmeği orada bulunan bir köpeğin önüne attı Ve sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yüzünü çevirdi Günlerce yol aldıktan sonra bir rahip ile karşılaştı Rahip terbiyeli bir adama benziyordu Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü Evinde ona bir oda ayırdı Beyazid-i Bistami Hazretleri kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini herşeyden çevirip Cenab-ı Hakka yöneltti Rahip her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah-akşam getirir önüne kor, sonra dışarı çıkardı Bu hal bir ay devam etti Beyazid nefsine dönerek dedi ki: -"Ey nefis seni kırmak istiyorum, fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun" Tam bu sırada rahip içeri girdi ve Beyazide: -"İsmin nedir?" diye sordu Oda: -"Beyazid" diye cevap verdi Rahip: -"Ne güzel adamsın… Keşke Mesihin (İsa AS) kulu olsaydın !" dedi Bu söz Beyazide ağır geldi ve evi terk etmek isterken rahip ona seslendi: -"Bizim burada kırk gününü tamamla, öyle git Çünkü bizim büyük bir bayramımız var, onu görmeni arzu ediyorum Aynı zamanda değerli bir vaizimiz var, senede bir defa bize hitap eder, birde onu dinlemeni diliyorum" Beyazid-i Bistami Hazretleri, onun bu teklifini kabul etti ve kırk gün kalmaya razı oldu Kırkıncı gün olunca rahip içeri girdi ve: -"Buyrun, ayağa kalkın, bayram günümüz geldi" Beyazid ayağa kalktı; Fakat rahip ona dedi ki: -"Sen bu kıyafet ve halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeliyim Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar, şu üstlüğü giy, beline şu zinnarı bağla, İncili de boynuna as !" dedi Bu teklif ona çok ağır geldi Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İSLAMın da izzet ve şerefi gizlenmiştir, onun dediğini yapayım, diye düşündü Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı, onun verdiği üstlüğü giydi, beline de zünnarı bağladı İncili de boynuna astı ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı Hiç kimse onu yadırgamadı Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu Rahiplerin en büyüğü ve saygıdeğeri olan zat geldi, yerine geçti Herkes onun konuşmasını bekliyor, fakat o susuyordu Rahipler bunun manasını anlayamadılar ve sordular: -"Ey büyüğümüz! Neden konuşmuyorsunuz? " -"Nasıl konuşabilirim ki, aranızda bir Muhammedi var! … " diye cevap verdi Halk ve rahipler galeyana geldi ve: -"Onu bize göster, parçalayalım!" Diye bağırdılar Baş rahip onlara dedi ki : -"Hayır, yemin ederim ki söylemem, ancak bir şartla onu size tanıtabilirim Ona dokunmayacağınıza söz veriniz!" Bunun üzerine rahipler ve halk Muhammedi olan adama dokunmayacaklarına yemin ettiler Baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi : -"ALLAH için ey Muhammedi ! Ayağa kalk ve kendini göster" Beyazid-i Bistami Hazretleri ayağa kalktı Baş rahip : -"İşte bu zat, ona dikkatle bakın" dedi Sonra Beyazide sordu: -"Adın ne ?" -"Beyazid" -"Tahsil gördün mü ?" -"Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum" -"O halde bana şu hususları cevaplandır: İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, onbirincisi olmayan onu, onikincisi olmayan onbiri, onüçüncüsü olmayan onikiyiSöyle bunlar nelerdir? Beyazi (ks), baş rahibe : -"Beni iyi dinle, cevap veriyorum:İkincisi olmayan bir, eşi-ortağı,dengi ve benzeri bulunmayan ALLAHtır CC, Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür Dördüncüsü olmayan üç, üç talaktır (kadını boşamak) Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil, Kurân-ı Kerimdir Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerlerin yaratıldığı altı gündür Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü Arşı taşıyacak olan sekiz melektir Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz aylık gebelik müddetidir On birincisi olmayan on, Hazreti Musanın AS Şuayb Peygambere AS on yıl çobanlık etmesidir On ikincisi olmayan on bir Hz Yusuf Peygamberin AS onbir kardeşidir On üçüncüsü olmayan on iki, on iki aydır" Rahip tebessüm etti ve : -"Doğru söyledin Şimdi de bana,havadan ne yaratıldı, havada ne muhafaza olundu ve kim hava ile helak edildi? Bunlardan haber ver" İsa Peygamber AS havadan yaratıldı, havada muhafaza edildi Süleyman AS Peygamberde havada muhafaza edildi Ad kavmi de hava ile helâk edildidiye cevap verdi Rahip ona : -"Doğru söyledin," dedi ve tekrar sordu: "Kim ateşten yaratıldı, kim ateşte korundu ve kim ateşte helâk oldu? -İblis ateşten yaratıldı İbrahim AS Peygamber ateşte korundu Ebu Cehil ateş ile helâk oldudiyerek gereken cevabı verdi Rahip tekrar sordu: -"Taştan kim yaratıldı, taş içinde kim korundu ve taş ile kim helâk oldu?" -"Salih AS Peygamberin devesi taştan yaratıldı Ashâbı Kehf taş içinde korundu ve Ebrehenin filleri taş ile helak edildi"diye cevap verince, Rahip : -"Doğru söyledin" dedi ve tekrar sordu: Alimler, Cennette dört nehir vardır, biri baldan, biri sütten, biri sudan, birisi de şaraptandır Ayrı olan bu dört nehir aynı kaynaktan akıyormuş diyorlar, bunu açıklar mısın? Dünyada bunun örneği var mıdır? Beyazid : -Evet vardır İnsanın baş kısmından dört nehir akar: Kulak yağı acıdır Gözyaşı tuzludur Burun suyu ayrı bir tat taşırAğızdan gelen su tatlıdır" diye cevap verince, rahip ona : -"Doğru söyledin" dedi ve sormaya devam etti -"Cennet ehli yer içer, fakat abdest bozmaz, su dökmezBunun dünyada benzeri varmıdır? Beyazid : -"Evet vardır, Ana rahmindeki cenin yer içer fakat dışkısı yoktur -"Doğru söyledin Cennette TUBA ağacı vardır Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın Bunun dünyada bir örneği varmıdır? -Evet, güneş sabahleyin doğunca böyle değill midir? -"Doğru söyledin Şimdi de bana şunları cevaplandır: Bir ağaç vardır, on iki dalı bulunuyor, her dalında otuz yaprak var ve her yaprakta beş çiçek yer almıştır; bunlardan ikisi güneşe,üçü karanlığa bakar;bu ağaç nedir? -"Ağaç yılı temsil eder On iki dalı oniki ayı, her daldaki otuz yaprak otuz günü, her yapraktaki beş çiçek beş vakit namazı temsil eder" -"Doğru söyledin Bana şu kimseden haber ver ki; Hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur; ama onun ne ruhu var, ne de hac kendisine vacibdir? " -"Nuh AS Peygamberin gemisidir" -"Doğru söyledin Peki gece gelince gündüz, gündüz girince gece nereye gidiyor? -Bu suni bir zaman meselesidir Güneşi doğup batması bunun ölçüsü oluyor Geri kalanını ALLAH CC bilir" -"Doğru söyledin" Sorular bitince Beyazid-i Bistami Hazretleri dedi ki : -"Muhterem rahip! Birçok sorular sordun, cevaplandırmaya çalıştım Müsaade ederseniz benim de birkaç sorum var Ama bir tanesiyle yetinerek sormak istiyorum" -"Tabii, istediğin şeyi sorabilirsin!" Beyazid-i Bistami Hazretleri sordu: -"Cennetin anahtarı nedir ? Sekiz Cennet kapısının üzerinde yazar?" Rahip sustu, cevap vermekten çekindi Diğer rahipler bozuldular ve: -"Ey büyüğümüz, mağlup mu oluyorsun?" O da: -"Hayır, mağlup olmak istemiyorum" deyince, -"Öyle ise neden cevap vermiyorsun?" dediler -"Şayet cevap verirsem, benim cevabıma katılır mısınız?" deyince, hepsi birden: -"İncil hakkı için, sana uyarız" diye söz verdiler Rahip: -"Dinleyin, şimdi cevap veriyorum: Cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibare, LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RASULULLAH dır Bunun üzerine diğer rahipler hep bir ağızdan Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldular Beyazid-i Bistami Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İSLAMİYETİ öğretti ve bu sırda böylece çözülmüş oldu.. alıntıdır

Paylaş

Etiketler: Beyazid-i Bestami Hazretleri Rahipler Kıssası

safir

Üyemiz, Kova Burcu 45 Yaşında, Mesleği: ,

Yorumlar
Yorum Yaz
Güvenlik Kodu